Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΝΕΟ

Στις 22-06-2022 ξεκίνησαν οι υποβολές για τη νέα δράση με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με συνολικό προϋπολογισμό 442.440.000 € και αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Η δράση αποτελείται από 3 προγράμματα: 

 • Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»
 • Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
 • Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

 

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

H δράση με τίτλο «Ψηφιακά Εργαλεία» αφορά την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στόχος είναι η ενίσχυση έτσι ώστε να:
 • Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική λειτουργία τους.
 • Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας.
 • Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Αυξήσουν το επίπεδο Ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 180.000.000 €.

Το ποσό επιδότησης θα ληφθεί με την μορφή voucher και το ύψος της επιδότησης θα υπολογιστεί με βάση τα ΕΜΕ του έτους 2021. Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 90% για όλες τις κατηγορίες.

Αριθμός Προσωπικού σε Ε.Μ.Ε. Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ονομαστική αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Ιδιωτική Συμμετοχή
0,01 έως 5 ΕΜΕ €1.000,00 €900,00 €100
5 έως 10 ΕΜΕ  €2.000,00 €1.800,00 €200
10 έως 18 ΕΜΕ €4.000,00 €3.600,00 €400
18 έως 25 ΕΜΕ €6.000,00 €5.400,00 €600
25 έως 32 ΕΜΕ €10.000,00 €9.000,00 €1.000
32 έως 40 ΕΜΕ €12.000,00 €10.800,00 €1.200
40 έως 50 ΕΜΕ €15.000,00 €13.500,00 €1.500
50 έως 250 ΕΜΕ €20.000,00 €18.000,00 €2.000

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Να έχουν ιδρυθεί πριν την 01-01-2022
 • Κατά την περίοδο 01-01-2021 έως 31-12-2021 να είχαν Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) από 0,01 έως 250 ΕΜΕ.
 • Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να λειτουργούν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
  • Συνεταιρισμός
 • Να λειτουργούν Νόμιμα (άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας κ.α.)
 • Να μην έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση με το καθεστώς του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis), ποσό μεγαλύτερο των 200.000€ για την τελευταία τριετία.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (137/Α)

 

Πρόγραμμα IΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Η δράση με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά την ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 • Να έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Να είναι ενεργές και να έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να λειτουργούν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
  • Συνεταιρισμός
 • Να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Να λειτουργούν Νόμιμα (άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας κ.α.)
 • Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωση
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (137/Α)
 • Να υποβάλλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προίοντων και υπηρεσιών τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται:
  • Ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  • Ότι θα ενεργοποιήσουν – εφόσον δεν υφίσταται ήδη κατά τη φάση της υποβολής πρότασης – επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, πριν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 100.000.000 €.

Το κατώτατο όριο επενδυτικού σχεδίου είναι 200.000€ ενώ ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000.000€

Το είδος και η ένταση ενισχύσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος δραστηριοτήτων και επιλέξιμων δαπανών και τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.

Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα κεφάλαια.

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (πριν την ανάπτυξη του προϊόντος)
  • Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου
  • Διενέργεια έρευνας αγοράς.
  • Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ) για τις οποίες τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου.
 • Ανάπτυξη του προϊόντος, (κύριος κορμός της επένδυσης)
  • Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός
  • Τεχνικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση του προϊόντος
  • Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning, κ.α.)
 • Εμπορική αξιοποίηση
  • Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις
  • Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου.

 

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Η δράση με τίτλο «Ψηφιακές Συναλλαγές» αφορά την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Αναλυτικότερα θα επιδοτηθούν οι παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 162.440.000 €.

Το ποσό επιδότησης θα ληφθεί με την μορφή voucher και το ύψος της επιδότησης θα υπολογιστεί ανάλογα την κατηγορία δαπανών

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει vouchers για την αγορά λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών.

α/α Ονομαστική αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1 €150,00 €150,00 100%
Κατηγορία 2 Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00 Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00 90%
Κατηγορία 3 €300,00 €300,00 100%
Κατηγορία 4 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00 90%
Κατηγορία 5 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00 100%
Κατηγορία 6 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00 100%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Να έχουν ιδρυθεί πριν την 01-01-2022
 • Κατά την περίοδο 01-01-2021 έως 31-12-2021 να είχαν Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) από 0 έως 250 ΕΜΕ.
 • Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να λειτουργούν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
  • Συνεταιρισμός
 • Να λειτουργούν Νόμιμα (άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας κ.α.)
 • Να μην έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση με το καθεστώς του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis), ποσό μεγαλύτερο των 200.000€ για την τελευταία τριετία.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (137/Α)

Επιπλέον

 • οι δικαιούχοι της κατηγορίας 2, κατά την αίτηση θα πρέπει να έχουν 1 τουλάχιστον ενεργό επαγγελματικό όχημα
 • οι δικαιούχοι της κατηγορίας 4, κατά την αίτηση θα πρέπει να έχουν 1 τουλάχιστον ενεργό ΦΗΜ τύπου ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ
 • οι δικαιούχοι της κατηγορίας 5, κατά την αίτηση θα πρέπει να έχουν 1 τουλάχιστον ενεργό ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ
 • οι δικαιούχοι της κατηγορίας 6, κατά την αίτηση θα πρέπει να έχουν 1 τουλάχιστον παλαιών προδιαγραφών ΦΗΜ που έχει διακόψει την λειτουργία του.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Η ελάχιστη παράλειψη αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739