ΕΣΠΑ 50% – Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

 

Η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας-Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ΄όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 • έχουν κατ΄ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
  • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: 1 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εστίασης: 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας: 3 ΕΜΕ

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Από 10.000,00€ έως και 150.000,00€

Επιδότηση 50%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον χώρος

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός

 

Εγκατάσταση εξοπλισμού για:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ

 

Μεταφορικά μέσα

 • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
 • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 

Λοιπές δαπάνες

 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες σύνταξης και παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων γίνεται από τις 06/02/2019 μέχρι και τις 20/05/2019.

Η διάρκεια υλοποίησης  ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη Υποβολών : 20 Μαΐου 2019

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ με υπευθυνότητα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων