Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Νέα ημερομηνία λήξης: 13/05/2022 

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των λογιστικών γραφείων.

Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση και αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν αποκλειστικά ο εξοπλισμός τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνίας και Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα αν πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

  • Να λειτουργείτε νομίμως στη χώρα και να έχετε κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022.
  • Να έχετε έως 28-02-2022 ως ενεργό ΚΑΔ τον 69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού, σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα)
  • να τηρείτε απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
  • να πληροίτε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) και να οι ενισχύσεις που έχετε λάβει να μην υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 € την τελευταία τριετία (2020-2022).
  • να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

 

Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να λάβετε αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία επιχείρησης Ποσό επιχορήγησης
0 = < Έσοδα χρήσης 2020 = < 20.000,00 € 2.000,00 €
Έσοδα χρήσης 2020 >20.000,00 € 1.500,00 €
Νέες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εντός του 2021 έως και 28-02-2022 1.500,00 €

 

Ημερομηνίες υποβολής

Έναρξη: 09/03/2022 ώρα 12:00

Νέα ημερομηνία λήξης: 13/05/2022 ώρα 15:00

Αναλαμβάνουμε πλήρως:

1) την προετοιμασία και υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας
2) την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών
3) την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων