«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού από 15.000€ έως 200.000 €, σε ποσοστό 40%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10%.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

 

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 

Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης

 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής
 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας, είτε με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων: Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση παραγωγικού και μη εξοπλισμού, μεταφορά άυλων, ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων και βοηθητικών υλών

 

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης / ψύξης χώρων
 • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου
 • Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού
 • Συστήματα BEMS (Building Energy Management System)
 • Αντιστάθμιση αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων
 • Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων
 • Εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης
 • Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας
 • Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας
 • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού
 • Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισμού με ανεμιστήρες οροφής
 • Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση μηχανικού αερισμού (free cooling)
 • Αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α
 • Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας
 • Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
 • Αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης

 

Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

 • Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, Ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης
 • Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.
 • Αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών
 • Ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων
 • Διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce
 • Σύνδεση σε e-marketplaces
 • Ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine optimizations, accelerators κτλ)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS)
 • Διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών
 • Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
 • Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού

 

Λοιπός Εξοπλισμός / Μεταφορικά Μέσα

 • Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (τύπου κλαρκ)
 • Προμήθεια μεταφορικού μέσου επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15.000€, αποκλεισμένης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της επιχείρησης και δεν προορίζεται για εκμίσθωση
 • Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, όπως:
  • μηχανές και έπιπλα γραφείου. Η δαπάνη για έπιπλα γραφείου δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας
  • εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα

 

Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

 • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων στις διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE)
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας
 • Πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων – μετρήσεις απόδοσης και επαλήθευσης
 • Βιομηχανικές επιθεωρήσεις

 

Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

 • Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 • Επιλέξιμη είναι η δαπάνη ενοικίασης και διαμόρφωσης του περιπτέρου, η εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού μέχρι ποσού 5.000€
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή μέχρι ποσού 5.000€. Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ. αγορά χρόνου σε ραδιοτηλεοπτικά/τηλεοπτικά μέσα)
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας μέχρι ποσού 5.000€
 • Αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας), δημιουργία-κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία μέχρι του ποσού των 2.500€
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα μέχρι ποσού 5.000€

 

Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας

 

 • Δαπάνες συμμετοχής σε διαγωνισμούς, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες
 • Οργάνωσης και υποστήριξης εν γένει εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων (coaching – mentoring)
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου – risk analysis, marketing plan
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας του design για τη δημιουργία νέου ή βελτιωμένου προϊόντος / υπηρεσίας / επιχειρησιακού συστήματος / οργανωτικής διαδικασίας μέχρι και του ποσού των 5.000€. Η μεθοδολογία DESIGN περιλαμβάνει 5 στάδια για κάθε ένα από τα οποία χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εργαλεία (toolkits). Τα στάδια αυτά είναι: 1. Καθορισμός της πρόκλησης, 2. Ανάπτυξη ιδεών, 3. Ανάπτυξη πρωτοτύπων, 4. Δοκιμή πρωτοτύπων και 5. Υλοποίηση και αξιολόγηση
 • Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι του ποσού των 2.500€. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης

 

Μισθολογικό κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

 • Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία)
 • Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και εφόσον εμπλέκονται στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου
 • Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015 θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του μήνα ολοκλήρωσης
 • Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό διάστημα, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου Προσωπικού τους παραμένει και στους επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών
 • Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ), προσμετρείται στη διατήρηση Προσωπικού. Ωστόσο το μισθολογικό κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, ώστε να συγχρηματοδοτηθεί στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών
 • Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ

 

Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

 • Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία)
 • Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και εφόσον εμπλέκονται στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου
 • Στην περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος 2015
 • Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, καθώς και οι πρόσθετες επιχορηγούμενες ΕΜΕ θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του μήνα ολοκλήρωσης
 • Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό διάστημα, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου και νέου Προσωπικού τους παραμένει και, εφόσον δεν εκπληρωθεί στην ολοκλήρωση, αφορά στους επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών
 • Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ), προσμετράται στη διατήρηση Προσωπικού. Ωστόσο το μισθολογικό κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών
 • Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ

 

Η ανάθεση της προετοιμασίας του φακέλου υποβολής και του επενδυτικού σχεδίου σε έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους μπορεί να εξασφαλίσει την ένταξη της επιχείρησής σας για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων