Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Λιανικό εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

«Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

 

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων όλης της αγοράς με ποσοστό επιδότησης 50% για προϋπολογισμό έργων έως 150.000,00€.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εστίασης, παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, παροχής υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.

 

Το πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς α) κατανάλωσης ενέργειας β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) γ) υγιεινής και ασφάλειας δ) τυποποίησης – πιστοποίησης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, καθ΄όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 • λειτουργούν νόμιμα
 • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Από 10.000,00€ έως και 150.000,00€

Επιδότηση 50%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού (παραγωγικός εξοπλισμός σε όρους ενεργειακής κλάσης, εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας και για την προστασία του περιβάλλοντος, εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, εξειδικευμένος εξοπλισμός Τεχνολογιών και Λογισμικά).
 • Αγορά μεταφορικών μέσων (για επιχειρήσεις  εστίασης και λιανεμπορίου και μεταφορικά μέσα για μαθητές)
 • Πιστοποίηση (για παράδειγμα το 1452 ΕΛΟΤ- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Σύστημα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, ΕΛΟΤ 1433 ή/και 29990 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης)
 • Τεχνικές μελέτες (για την εγκατάσταση εξοπλισμού και τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και και ενεργειακής αναβάθμισης)
 • Κατάρτιση προσωπικού (πχ σε θέματα πρώτων βοηθειών)
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων α’ και β’ βαθμού

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
 • Η διάρκεια υλοποίησης  ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη: Εντός Δεκεμβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019.

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων