ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων

Νέα τροποποίηση

Συνεχίζεται από τον ΟΑΕΔ το «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Η δράση αυτή στόχο έχει την επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2021
 • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
 • δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/1/2022 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως την 8/3/2022,
 • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος
 • έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 8/3/2022 και μετά.
 • Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την θετική αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: 

α) δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για τον 1ο χρόνο για ατοµικούς επιχειρηµατίες ή μετόχους σε εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 51% – επιπλέον 8.000 ευρώ για τον 2ο χρόνο λειτουργίας τους

β) εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για τον 1ο χρόνο για μέλη εταιριών που συµµετέχουν σε εταιρία με 50% – επιπλέον 6.000 ευρώ γανά μέτοχο για τον 2ο χρόνο λειτουργίας τους

γ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για τον 1ο χρόνο για μέλη εταιριών που συµµετέχουν σε εταιρία με 33%  – επιπλέον 4.000 ευρώ ανά μέτοχο για τον 2ο χρόνο λειτουργίας τους

Η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί για τον 2ο χρόνο κατά επιθυμία του επιχειρηματία και κατόπιν σχετικής αίτησης.


Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Για να εγκριθείτε είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί επιχειρηματικό σχέδιο και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται 100% είναι οι παρακάτω: 

 • ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες
 • νομική, συµβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελµατικής κατάρτισης, συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά / εφηµερίδες / βάσεις δεδοµένων / επιστηµονικούς διαδικτυακούς κόµβους, κόστος παρακολούθησης ηµερίδων/συνεδρίων
 • σχεδιασµός και εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων και αφισών, διαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευµένα για το αντικείµενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά µέσα
 • δαπάνες προµήθειας αναλώσιµων υλικών που έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας
 • Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της επιχείρησης (αποσβέσεις εξοπλισμού, Η/Υ, γραφεία, μηχανήματα, κ.α.)

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου με 100% επιτυχία:

1) την δημιουργία του επιχειρηµατικού σας σχεδίου

2) την ηλεκτρονική υποβολή του και

3) την αίτηση συμμετοχής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

Πληροφορίες: Παναγιώτης Στριλιγκάς, Σύμβουλος επιχειρήσεων