Αναπτυξιακός Νόμος

Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σκοπός του παρόντος Αναπτυξιακού Νόμου είναι:
• η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης
• η αύξηση της απασχόλησης
• η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων
• η τεχνολογική αναβάθμιση
• η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)
• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης
• η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων
• η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας
• η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών
• η προσέλκυση ξένων και άμεσων επενδύσεων
• η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Παρασκευή 15-12-2017.
Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Πέμπτη 15-2-2018.

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2017 ανέρχεται σε 390.000.000 €, εκ των οποίων τα 140.000.000 € που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 250.000.000 € αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι:
Α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:
• ατομική επιχείρηση
• εμπορική εταιρία
• συνεταιρισμός
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
• υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
• επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με το ΓΕΜΗ
• δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Β) Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 € και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Γ) Δε θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος καθεστώτος:
• οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α. παρ. 4 περίπτωση γ’ Γ.Α.Κ.)
• επιχειρήσεις οι οποίες κατά τα δυο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση
• επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις – επενδυτικές ενισχύσεις
1. Κτηριακές Εγκαταστάσεις (Συμβατική)
2. Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου (Συμβατική)
3. Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές) Εγκαταστάσεις (Συμβατική ή/και Leasing)
4. Λοιπός εξοπλισμός (Συμβατική ή/και Leasing)
5. Μεταφορικά Μέσα (Συμβατική)
6. Αγορά Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού Μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
7. Άυλα στοιχεία Ενεργητικού (Συμβατική)
8. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας (Συμβατική)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ
1. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μόνο για Νέες ΜΜΕ (Συμβατική)
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις
1. Δαπάνες Εκκίνησης μόνο για Υπό Ίδρυση Μικρές και Πολύ Μικρές (Συμβατική)

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης ρ\εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια:
α. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων
β. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
γ. με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δε μπορούν να διανεμηθούν πριν από την παρέλευση επτά ετών, προκειμένου για μεγάλες επιχειρήσεις, ή πέντε ετών, προκειμένου για μεσαίες επιχειρήσεις ή τριών ετών, προκειμένου για μικρές ή πολύ μικρές, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
δ. με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.

Β) Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση:
α. με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.

2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
• για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 €,
• για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 €,
• για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 €,
• για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €,
• για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ Απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από 50.000.000 €, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 43.000.000 €
ΜΕΣΑΙΑ Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος από 50.000.000 €, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 43.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας
ΜΙΚΡΗ Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 10.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 2.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας

3. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Δημιουργία νέας μονάδας
• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
• Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
• Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δε σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης