Νέα Δράση για Τουριστικές επιχειρήσεις: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Νέα Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων: Από €25.000 έως και €400.000

Ποσοστό επιδότησης: 50%

Ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής: 50%

Περίοδος υποβολής: Η διάρκεια της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από 18/12/2017 έως 28/03/2018.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Ξενοδοχεία
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
 • Τουριστικά γραφεία
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις
 3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού
 7. Μεταφορικά Μέσα
 8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 18/12/17 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28/03/18.

Η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την συνολική βαθμολογία που θα λάβει η κάθε πρόταση.

Η ανάθεση της προετοιμασίας του φακέλου υποβολής σε εξειδικευμένους συμβούλους εξασφαλίζει μια υψηλή βαθμολογία.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή του επενδυτικού σας σχεδίου για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2310.220.875 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.