Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών, και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας – για Ίδρυση Νέων και ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης (υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση) Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού με ποσοστό επιδότησης έως 45% του συνολικού προϋπολογισμού έργων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους:

Τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, κλωστοϋφαντουργία-ένδυση, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος , τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας σε εξοπλισμό και λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας επιχείρησης
 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
 • λειτουργούν νόμιμα
 • να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
 • να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
 • δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Από 100.000,00 € μέχρι 600.000,00 € για επιχειρήσεις τουρισμού και μεταποίησης.

Επιδότηση 45%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα- εξοπλισμός
 • Αγορά νέων μεταφορικών μέσων εφόσον δικαιολογείται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Λογισμικά (Ιστοσελίδα – E-shop)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η διάρκεια υλοποίησης  ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 12/03/2019 – 04/10/2019

Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας.

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ με υπευθυνότητα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.