«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020

 «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

 

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ποσοστό επιδότησης έως 55%  για προϋπολογισμό έργων από 60.000€ έως 800.000,00€.

 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στου παρακάτω τομείς δραστηριότητας:

 

 • στον Αγροδιατροφικό τομέα,
 • στον τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού
 • στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών
 • στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας
 • στον τομέα Περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών
 • στον τομέα Ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • στον τομέα Τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που:

 • έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018,
 • μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)»,
 • μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως ισχύει, πρόσκληση του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουρι-στικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-μία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Αν ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014.
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Από 60.000,00€ έως και 800.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : Έως 55%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων είναι: 

Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

18-02-2020

27-05-2020

Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας.

 

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310 220 875

Αθήνα: 210 700 5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

2 × 4 =