Δυνατότητα προκαταβολής ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ για τους δικαιούχους του προγράμματος ‘»Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα 01/03/2016 μέσω διευκρινιστικών απαντήσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής της επιδότησης.

Αυτό θα γίνει εφικτό με την χρήση ειδικού λογαριασμού που θα τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μέσω του οποίου θα εξοφλούνται οι προμηθευτές του Δικαιούχου του προγράμματος κατά το ποσοστό επιχορήγησης της Δράσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στο επόμενο διάστημα.

Η χρήση του λογαριασμού αυτού δεν απαιτεί την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.