«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020

«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

 

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ποσοστό επιδότησης έως 70%  για προϋπολογισμό έργων από 20.000€ έως 285.000,00€.

 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στου παρακάτω τομείς δραστηριότητας:

 

 • στον Αγροδιατροφικό τομέα,
 • στον τομέα Πολιτισμού
 • στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών
 • στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας
 • στον τομέα Περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών
 • στον τομέα Ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • στον τομέα Τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκληση, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ της Πρόσκλησης

β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

 

Επισημαίνεται ότι:

 

Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Οι δικαιούχοι πρέπει:

 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
 • Να δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να δεσμεύονται ότι η επιχείρηση θα εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης (προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής) ή σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, να δηλώνουν ότι η επιχείρηση έχει εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Από 20.000,00€ έως και 285.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : 70%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων είναι:

 

Έναρξη υποβολής προτάσεων Λήξη υποβολής προτάσεων
18-02-2020 30-04-2020

 

 

 

Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας.

 

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310 220 875

Αθήνα: 210 700 5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων

1 thought on “«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

 1. Παράθεμα: 2bulwark

Comments are closed.