50% επιδότηση για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» με ποσοστό επιδότησης 50% του συνολικού προϋπολογισμού έργων.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους:

 • Χονδρικό εμπόριο
 • Λιανικό εμπόριο
 • Εκπαίδευση
 • Εστίαση
 • Παροχή υπηρεσιών

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας σε εξοπλισμό και λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.


 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
 2. Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος (2018).

Λοιπές προϋποθέσεις

 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
 • να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
 • να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Από 30.000,00 € μέχρι 100.000,00 € για επιχειρήσεις τουρισμού και μεταποίησης.

Επιδότηση 50%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός  
  ·       Μηχανήματα – Εξοπλισμός  
  ·       Μεταφορικά μέσα  επαγγελματικής χρήσης ή μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων Έως 15.000 ευρώ

(συνολική επιλέξιμη δαπάνη)

 

οι δαπάνες που αφορούν σε  δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.

3 Λογισμικά   
       •    Λογισμικό  
       •    Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
       •    E-shop Έως 4.000 ευρώ
4 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό
5 Υπηρεσίες Συμβούλων Έως 4.000 ευρώ
6 Συμμετοχή σε εκθέσεις  
       •   Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού Έως 3.000 ευρώ/έκθεση
       •   Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού Έως 6.000 ευρώ/έκθεση

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

Η υποβολή των προτάσεων διαρκεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2019.

Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Αθήνα: 210.700.5739

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875 

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

2 thoughts on “50% επιδότηση για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

three × one =