Συμβουλευτική Ανέργων

Home » Υπηρεσίες » Συμβουλευτική Ανέργων

Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει στη ζωή του ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς και οι ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει, πολλές φορές τον οδηγούν σε αδιέξοδο.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει συγκροτημένα και με επιτυχία, είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη και η ενίσχυση εξειδικευμένων προσώπων που μέσα από συναντήσεις και συστήνοντάς του την συμβουλευτική διαδικασία τον ενεργοποιούν τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική και κοινωνική του ανάπτυξη.

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχουμε στοχεύουν στην ενίσχυση του εργασιακού τους προφίλ, στην ενεργοποίησή τους και την κινητοποίησή τους, με στόχο την διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες επικεντρώνονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

  1. Ανάπτυξη και δημιουργία βιογραφικού σημειώματος

Η υπηρεσία μας στοχεύει στην καθοδήγηση νέων πτυχιούχων για την δημιουργία ευανάγνωστων βιογραφικών, με την σωστή τοποθέτηση του προφίλ του κάθε υποψηφίου. Η συγγραφή βιογραφικού σημειώματος πρέπει να είναι δημιουργική και στοχευμένη στα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε υποψηφίου, και να αναδεικνύει το επίπεδο της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής του πορείας και τους ιδιαίτερους στόχους καριέρας που έχει.

  1. Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Η υπηρεσία μας στοχεύει να ενθαρρύνει τους ανέργους να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση μέσω της διερεύνησης των επιχειρηματικών ιδεών, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται επίσης πληροφόρηση για τις δυνατότητες επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων και αξιολογείται η δυνατότητα επιβίωσης μιας νέας επιχείρησης στις υπάρχουσες συνθήκες.

  1. Τρόποι αναζήτησης εργασίας

Στόχος των υπηρεσιών μας είναι οι άνεργοι να αποκτήσουν γνώση της αγοράς εργασίας, των κανόνων και των διαδικασιών της, των τρόπων αναζήτησης εργασίας, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια που θα τους βοηθήσουν για την μετέπειτα εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας.