ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ 2019 «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής υπηρεσιών»

Αναμένεται

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο, Εστίαση, Παροχή υπηρεσιών

 

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων  με ποσοστό επιδότησης έως 45% του συνολικού προϋπολογισμού έργων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, λιανικού εμπορίου, εστίασης, παροχής υπηρεσιών.

 

Το πρόγραμμα «ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας – Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο, Εστίαση, Παροχή υπηρεσιών» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας σε εξοπλισμό και λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2016
 • έχουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος 2018
 • να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας επιχείρησης
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
 • λειτουργούν νόμιμα
 • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Από 30.000€ μέχρι 100.000€ για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, λιανικού εμπορίου, εστίασης, παροχής υπηρεσιών.

Επιδότηση 45%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα- εξοπλισμός
 • Αγορά νέων μεταφορικών μέσων εφόσον δικαιολογείται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Προβολή- προώθηση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Αμοιβές συμβούλων

  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η έναρξη υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας αναμένεται να ανακοινωθεί.

Η διάρκεια υλοποίησης  ορίζεται έως 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Έναρξη τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2019.

Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας.

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ με υπευθυνότητα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310.220.875 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.